Hướng dẫn quay số điện thoại

Hướng dẫn quay số điện thoại

1. Dịch vụ điện thoại nội tỉnh:
  a. Khái niệm:
Dịch vụ điện thoại nội tỉnh là dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng điện thoại cố định được thiết lập trong phạm vi địa giới hành chính của một Tỉnh/Thành phố.
  b. Cách sử dụng:
Để sử dụng điện thoại nội tỉnh, khách hàng chỉ cần quay đủ 7 chữ số đăng ký của thuê bao: XXXXXXX

2. Dịch vụ điện thoại liên tỉnh:
  a. Khái niệm:
Cuộc gọi điện thoại liên tỉnh là cuộc gọi điện thoại được thiết lập giữa một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố này đến một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố khác và ngược lại, thông qua mạng viễn thông liên tỉnh.
  b. Cách sử dụng:
Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại liên tỉnh khách hàng cần quay số như sau:
0 + AC + SN
Trong đó:
Chữ số 0 là mã truy nhập mạng liên tỉnh
AC (Area code): Mã vùng điện thoại cho các tỉnh, thành phố
SN (subscribe Number) là số thuê bao cần gọi

3. Dịch vụ điện thoại Quốc tế:
  3.1 Dịch vụ điện thoại quay số trực tiếp:
    a. Khái niệm:
Dịch vụ gọi trực tiếp đi quốc tế là dịch vụ mà khách hàng có thể trực tiếp quay số trên máy điện thoại đến một thuê bao khác.
    b. Cách sử dụng:
Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại quay số trực tiếp đi quốc tế, khách hàng bấm theo công thức: 00 + CC + AC + SN
Trong đó:
              00 là mã truy nhập gọi đi quốc tế;
             CC (Country Code) là mã nước cần gọi
             AC (Area code) là mã vùng của nước cần gọi
             SN (Subscribe Number) là số máy điện thoại cần gọi
  3.2 Dịch vụ điện thoại Quốc tế gọi số:
    a. Khái niệm:
Điện thoại gọi số là cuộc điện đàm mà người gọi quay số 110 gọi điện thoại viên quốc tế, cung cấp số điện thoại cần gọi đến ở các nước và yêu cầu nối thông. Điện thoại viên sẽ hoàn tất thủ tục tiếp thông để phục vụ khách đàm thoại.
   b.Cách sử dụng:
Người gọi quay trực tiếp đến số 110 và yêu cầu điện thoại viên quốc tế tiếp thông đến một số máy điện thoại do người gọi định rõ ở một số nước khác trên thế giới.
  3.3 Dịch vụ điện thoại Quốc tế tìm người
    a. Khái niệm:
Dịch vụ điện thoại quốc tế tìm người là dịch vụ mà khách hàng muốn liên lạc với một người tại số máy điện thoại đã biết trước ở một nước cụ thể , thì chỉ cần quay số 110 gặp điện thoại viên và nêu rõ yêu cầu.
    b. Cách sử dụng:
Khách hàng chỉ cần quay số 110 gặp điện thoại viên và yêu cầu tiếp thông với người được chỉ định tên cụ thể, tại một số máy ở một nước cụ thể.

  3.4 Dịch vụ điện thoại Quốc tế Collect-call
    a. Khái niệm:
Dịch vụ điện thoại quốc tế Collect-call là dịch vụ điện thoại Quốc tế mà cước phí do người được gọi thanh toán. Sử dụng dịch vụ này khách hàng bắt buộc phải gọi qua điện thoại viên quốc tế, người gọi khi đăng ký phải cho điện thoại viên biết là cước phí của cuộc đàm thoại do người được gọi thanh toán, tên người gọi và tên người được gọi, số máy gọi và số máy được gọi trước khi nối thông. Hiện nay, dịch vụ này cho phép khách hàng có thể gọi đi các nước: Anh, Pháp, Ôxtraylia, Thụy Sỹ, Đan Mạch, NiuZilan, Canada. Đối tượng sử dụng là người có quốc tịch Việt Nam. Nơi sử dụng Collect-call là các máy điện thoại ghi-sê, Bưu cục và những máy điện thoại nhà riêng có đăng ký sử dụng dịch vụ này.
    b. Cách sử dụng:
Khách hàng quay số 110 gặp điện thoại viên và yêu cầu tiếp thông với người tên cụ thể, tại một số máy cụ thể ở một nước có đăng ký sử dụng dịch vụ này và báo cho điện thoại viên biết là cước phí của cuộc đàm thoại do người được gọi thanh toán và đã được người được gọi đồng ý thanh toán cước phí. Điện thoại viên sẽ hoàn tất thủ tục tiếp thông để khách hàng đàm thoại.
    c. Chế độ cước phí:
Khách hàng phải trả phụ phí (theo qui định) cho mỗi cuộc điện đàm của dịch vụ này trong những trường hợp sau:
- Cuộc đàm thoại được nối thông
- Cuộc đàm thoại bị từ chối thanh toán, do:
      + Người được gọi đi vắng.
      + Người được gọi từ chối thanh toán.
      + Người được gọi không còn ở nơi gọi đến.
      + Khách hàng đăng ký sai số máy gọi đến.
Cước đàm thoại do người được gọi trả.

  3.5 Dịch vụ giới hạn thời gian đàm thoại Quốc tế:
    a. Khái niệm:
Dịch vụ giới hạn thời gian đàm thoại quốc tế là dịch vụ người gọi đăng ký trước thời gian đàm thoại với giao dịch viên tổng đài 110 nhằm hạn chế thời gian đàm thoại. Thời gian tối thiểu cho một cuộc giới hạn là 03 phút.
    b. Cách sử dụng:
Khách hàng quay số 110 gặp điện thoại viên và đăng ký với giao dịch viên là muốn hạn chế thời gian cuộc đàm thoại, điện thoại viên sẽ chủ động làm thủ tục ngắt cuộc gọi theo thời gian mà khách hàng yêu cầu

  3.6 Dịch vụ điện thoại hội nghị Quốc tế:
    a. Khái niệm:
- Dịch vụ điện thoại mà trong đó một cuộc điện thoại bao gồm tối thiểu 03 máy thuê bao được kết nối với nhau thông qua một cầu nối mạch, trong đó có ít nhất 01 máy ở nước ngoài tham gia đàm thoại. Thông thường có loại điện đàm hội nghị: Điện đàm hai chiều và điện đàm 1 chiều.
- Điện đàm hai chiều là mỗi khách hàng có thể nghe và nói bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra hội nghị.
- Điện đàm một chiều là chỉ một khách hàng có thể nói, những người khác chỉ được nghe.
- Một cuộc điện đàm hội nghị có thể kết hợp cả hai loại điện đàm này.
    b. Cách sử dụng:
Khách hàng phải đăng ký với điện thoại viên danh sách số máy điện thoại tham gia đàm thoại, thời gian thiết lập cuộc gọi với tổng đài 110. Khi người được gọi không thể đàm thoại vào thời gian người gọi đăng ký, điện thoại viên quốc tế phải báo lại cho người gọi biết để ấn định thời gian đàm thoại khác.
    c. Chế độ cước phí:
Cước phí của dịch vụ này được thực hiện theo bảng cước hiện hành của Tổng công ty BC-VT Việt Nam.

  3.7 Dịch vụ điện thoại giấy mời Quốc tế:
    a. Khái niệm:
Dịch vụ điện thoại giấy mời quốc tế cho phép người ở nước ngoài mời người Việt Nam không có điện thoại nhà riêng tới buồng đàm thoại công cộng để tiếp chuyện, người được mời phải được chỉ định bằng họ tên địa chỉ rõ ràng. Hiện nay, Việt Nam không mở khai thác dịch vụ điện thoại giấy mời chiều đi quốc tế mà chỉ chấp nhận điện thoại giấy mời quốc tế gọi về Việt Nam.
    b. Cách sử dụng:
Khách hàng ở nước ngoài có thể đến bưu cục, giao dịch của Bưu điện nước sở tại đăng ký sử dụng dịch vụ này hoặc cũng có thể từ nhà riêng hay cơ quan tại nước sở tại gọi đến điện thoại viên Việt Nam qua điện thoại viên nước sở tại, đăng ký sử dụng dịch vụ điện thoại giấy mời và cung cấp những thông tin cần thiết về tên người được mời, địa chỉ rõ ràng và thời gian yêu cầu đàm thoại..., để điện thoại viên thực hiện thủ tục đi mời khách hàng đến nơi đàm thoại theo qui định. Khi người được gọi không thể đàm thoại vào thời gian người gọi đăng ký, điện thoại viên quốc tế phải báo lại cho người gọi biết để ấn định thời gian đàm thoại khác.
    c. Chế độ cước phí:
Sử dụng dịch vụ điện thoại giấy mời quốc tế về Việt Nam, người được mời chỉ phải trả một khoản phụ phí theo qui định hiện hành.

   3.8 Dịch vụ điện thoại HCD:
    a. Khái niệm:
- Dịch vụ điện thoại HCD (Home Country Direct) là dịch vụ điện thoại quốc tế cho phép người nước ngoài đến Việt Nam gọi thẳng về tổng đài nước mình để đăng ký và thiết lập cuộc gọi.
- Khi sử dụng dịch vụ này, người gọi không phải trả cước phí tại Việt Nam mà sẽ trả tại nước mình khi trở về nước.
- Bưu điện chỉ mở dịch vụ HCD tại các bưu cục, ghi-sê, một số khách sạn lớn của các tỉnh thành phố có đông khách nước ngoài đến tham quan du lịch.
    b. Cách sử dụng:
  + Tự động: Người gọi thực hiện các bước:
     - Quay mã truy nhập dịch vụ HCD của nước gọi đến: 12.xxxxx(x)
     - Số thẻ (Card number)
     - Mã nhận dạng cá nhân
     - Số thuê bao cần gọi
Thiết bị tổng đài sẽ tự động kết nối các cuộc hợp lệ sau khi lần lượt nhận hết số.
  + Nhân công: Sau khi nhận được mã truy nhập dịch vụ HCD từ Việt Nam, điện thoại viên nước gọi đến sẽ kiểm tra

 

Tin tức - Sự kiện

13 ứng dụng độc hại ngụy trang dưới dạng trò chơi trên Google Play
Chuyên gia bảo mật Lukas Stefanko vừa phát hiện ra 13 ứng dụng độc hại ngụy trang dưới dạng trò chơi trên Google Play (kho ứng dụng dành cho người dùng điện thoại Android). Ông Lukas khuyến cáo mọi người không nên tải những trò chơi này về thiết bị của mình.
VNPT VinaPhone tạm dừng cung cấp 5 dịch vụ trên hệ thống truyền hình MyTV

(VNPT) Kể từ ngày 15/12/2015 VNPT VinaPhone sẽ tạm dừng cung cấp 5 dịch vụ trên hệ thống truyền hình MyTV đó là: Giáo dục đào tạo, Đào tạo từ xa, Tin nhắn, Bình chọn, Đấu giá ngược.

3 Tổng công ty chính thức được thành lập

(TT&QHCC) “Với nhiệm vụ tái cơ cấu Tập đoàn VNPT, đến thời điểm này chúng ta đã đi được những bước khá dài. Tuy rằng có những khó khăn nhất định, thời gian dài nhưng chúng ta đã đạt được kết quả tốt đẹp”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã khẳng định như vậy tại lễ công bố quyết định thành lập 3 Tổng Công ty diễn ra vào chiều ngày 15/5/2015.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đang tích cực xử lý sự cố trên hệ thống cáp quang quốc tế AAG

Vào lúc 18 giờ 33 phút ngày 15/7/2014 trên hệ thống cáp quang biển quốc tế AAG đoạn từ Vũng Tàu (Việt Nam) đi Hồng Kông đã xảy ra sự cố bất khả kháng.