VNPT và Intel hợp tác triển khai mạng 3G

    Theo đó, VNPT và Intel Việt Nam sẽ phối hợp nghiên cứu các mô hình kinh doanh để xây dựng và triển khai một mô hình hợp tác lâu dài, hiệu quả nhằm nhanh chóng phổ cập các dịch vụ Internet băng thông rộng như MegaVNN/ADSL, 3G, Wimax tại Việt Nam. Hoạt động này bao gồm và không giới hạn trong các hoạt động như: Xây dựng các mô hình hợp tác chuẩn giữa VNPT/các đơn vị thành viên và các công ty máy tính, các tổ chức tín dụng nhằm đưa ra các gói sản phẩm tích hợp PC và Internet băng thông rộng; Xây dựng các chương trình phát triển thị trường cho các thị trường mục tiêu như: Y tế, Giáo dục, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các Bộ, ngành...; Nghiên cứu xây dựng và đưa ra các gói dịch vụ tích hợp VT và CNTT mới; Đồng tổ chức những hoạt động đồng quảng bá thương hiệu và dịch vụ như các Ngày hội VT-CNTT tại các tỉnh, thành phố, các trường đại học...