VNPT VinaPhone tạm dừng cung cấp 5 dịch vụ trên hệ thống truyền hình MyTV

Việc MyTV ngừng cung cấp 5 dịch vụ này sẽ không ảnh hưởng tới phí thuê bao hàng tháng (silver, silver HD, gold, gold HD..) của khách hàng vì 5 dịch vụ này không nằm trong phạm vi các gói cước cơ bản của MyTV. Khách hàng muốn sử dụng 1 trong 5 dịch vụ đều phải trả thêm tiền cho từng lượt xem nội dung (đối với dịch vụ Giáo dục Đào tạo và Đào tạo từ xa) hoặc trả thêm phí sử dụng (Tin nhắn, Bình chọn, Đấu giá ngược).